вторник, 15 септември 2015 г.

Събрали ми се, събралиТекст М. Д. Милев                                             
Снимка Т. Декова
Събрали ми се, събрали
дор два-трийсеттина земляци
в Чирпана града голяма
на Чирпанската чаршия…
Срещнали се и се видели,
гледали се – не се познали:
главите им посребрели,
мустаците побелели…
Дей гиди време разделно,
дей гиди млади години!
Да бяхте пусти се спрели,
да бяхте ни холан остали
с ония снаги – тополи,
с ония вежди – гайтани,
с ония буйни къдрици,
с оная хубост неземна!
Събрали ми се, събрали
дор два-трийсет акрана
в Чирпана града голяма
на Чирпанския панаир…
Най-подир са се разбрали,
всинца са се познали.
Три часа яли и пили,
пет часа хоро играли.


 12. 09. 2015